Körkortsfrågor 2020. Teoriprov 2019-12-06

Teoriprov på thailändska การฝึกทดสอบภาคทฤษฎีแบบภาษาไทย

körkortsfrågor 2020

For example, practice at home in front of the computer, on your mobile phone while waiting for the bus or on the sofa with your tablet. I detta avsnitt pratar vi bland annat om vad katalysatorn skapar för ämnen och en vanlig missuppfattning om vad katalysatorn tar bort för ämnen. Körkortsfrågorna är utformade som trafikverkets körkortsfrågor, med bild till varje fråga och 2 — 4 svarsalternativ. The latest theory questions from 2019 Our theory tests consists of questions that are constantly updated so that you get the best possible quality and all the latest questions from in 2019. Theory test : The Theory test is random questions from all different categories and this is the last step before the real test. This is very helpful for you to follow your progress and if you need to go back to old tests and see how you did. Teoriprov: Teoriprovet består av körkortsfrågor från alla kategorier och är det sista steget innan du är redo för Trafikverkets teoriprov.

Next

Teoriprov

körkortsfrågor 2020

By practicing using these exercises you easily see which categories you master and which categories you have to practice more on. Övningsprov räknas ej in och du måste ha gjort minst 3 kunskapsprov för att mätaren ska börja räkna. Detta gör att du ökar din förståelse och kommer ihåg dina kunskaper inom körkortsteori längre. Theory test that are always available With Körkortskolan, you can practice driving theory and do tests regardless of time of day or the location you are at. När du klarat av alla kategorier kan du gå vidare och göra Teoriprovet.

Next

Teoriprov

körkortsfrågor 2020

Detta gör att du får in vanan att skriva prov samtidigt som du lär dig all körkortsteori du behöver för att klara teoridelen för B-körkort på första försöket! Välj ditt svar genom att klicka på cirkeln bredvid det alternativ du tror är rätt. Du kan även gå tillbaka till gamla teoriprov för att se vilka frågor som du svarat rätt eller fel på. . Men nu säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av 10 körkortsfrågor. På denna kanal av korkortssidan. Längst ner hittar du en knapp för att rätta och avsluta provet. แบบทดสอบเหล่านี้มีการกระจายที่คล้ายกันของคำถามจากพื้นที่ที่แตกต่างกันกับความรู้ความสามารถการทดสอบจริงของ Trafikverket; ข้อมูลยานพาหนะ ,การดำเนินการ: 8 สิ่งแวดล้อม: 5 ความปรอดภัยทางการจราจร: 17 กฎจราจร รวมป้ายจราจร : 35 สภาพการส่วนบุคคล: 5 เวลาในการทดสอบปกติคือ 50 นาที, แต่ถ้าหากคุณได้รับการอนุมัติสำหรับการขยายเวลาการทดสอบโดย Trafikverket คุณจะได้รับ 50% เพิ่มเวลาการทดสอบดังนั้นคุณถึงสามารถเลือกเวลาทำการทดสอบ 75 นาทีได้ที่นี่.

Next

Teoriprov på thailändska การฝึกทดสอบภาคทฤษฎีแบบภาษาไทย

körkortsfrågor 2020

När du startat ett prov kommer du direkt till första frågan. Efter att du rättat eller när tiden tagit slut visas ditt resultat och hur många frågor du svarat rätt grön och fel röd på. Gör proven efter att du läst in teorin för respektive kunskapsområde. Tidigare prov sparas i 30 dagar. By learning through these questions you both learn the theory you need for driving licence class B and you practice at doing tests.

Next

Körkortsfrågor, människan Foreign Language Flashcards

körkortsfrågor 2020

När du använder vår tjänst gäller Användarvillkoren som du accepterade när du skapade ditt konto. Statistik: För att du lätt ska kunna följa din egen utveckling kan du se statistik på de prov och övningar du gjort tidigare. Tänk på att tjänsten är avsedd för att träna och öva dina kunskaper inför kunskapsprovet hos Trafikverket och inte enbart för inlärning. Med hjälp av statistiken ser du enkelt vad du behöver öva mer på. Du behöver även läsa in körkortsteorin och vi rekommenderar att du planerar din körkortsutbildning i samråd med trafikskola eller handledare.

Next

Theory tests in English for Swedish driving licence

körkortsfrågor 2020

Är du osäker på svaret, kan du klicka i rutan bredvid frågans nummer så markeras frågan och du kan återkomma till den senare markerade frågor visas på provöversikten med en röd ram. Ditt konto förlängs eller uppgraderas direkt efter betalning. Till alla frågor finns det förklaring och hänvisning till körkortsboken. Do not pay unnecessary money on apps when you can get everything in one package! Why is it important to have the latest questions? Proven har liknande fördelning av frågor från de olika kunskapsområdena som Trafikverkets prov; Fordonskännedom, manövrering: 8 Miljö: 5 Trafiksäkerhet: 17 Trafikregler inkl vägmärken : 35 Personliga förutsättningar: 5 Den ordinarie provtiden är 50 minuter, men är du beviljad förlängd provtid av Trafikverket får du 50% längre provtid och du kan därför också välja provtiden 75 minuter här. ในภาพรวมจะแสดงซึ่งคำถามที่คุณตอบคือ สีฟ้า , ทำเครื่องหมายคือ สีแดง และยังไม่ได้ตอบคือ สีเทา.

Next

När ska man kontrollbesiktiga bilen?

körkortsfrågor 2020

Our test is made the same way like the real test with 65 questions, you need 52 correct answers to pass and you have 50 minutes to do the test. Statistics:The tests that you do saves in statistics with results, correct answers and explanations. Ditt konto är personligt och du kan därför inte ändra namn eller e-postadress. Du kan se totalt antal rätt och antal rätt för varje kunskapsområde. Förutom det pratar vi om 9 andra körkortsfrågor. Genom att göra frågor i varje kategori ser du enkelt vilka delar av körkortsteorin som du behöver öva mer på och vad du redan kan. Letar du efter gratis körkortsfrågor och vill klara teoriprovet? När du nått 80% rätt blir mätaren grön och har du enbart gröna mätare bör du ha goda chanser att klara kunskapsprovet hos Trafikverket.

Next

Teoriprov på thailändska การฝึกทดสอบภาคทฤษฎีแบบภาษาไทย

körkortsfrågor 2020

På provöversikten visas vilka frågor du besvarat blå , markerat röd ram och ännu inte besvarat grå. Det kan du plugga hos korkortssidan. Provet har samma upplägg som Trafikverket, det vill säga du måste få 52 av 65 rätt på 50 minuter för att få godkänt. . . .

Next

Körkortsfrågor 2020

körkortsfrågor 2020

. . . . .

Next