Varhaisen puuttumisen malli. Työkyvyn varhainen tuki 2019-12-06

Käytöshäiriöt

varhaisen puuttumisen malli

Katso sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa. Toimivassa organisaatiossa kaikki vastaavat omalta osaltaan työnsä tekemisestä ja kehittämisestä, toimivan työkulttuurin ylläpitämisestä sekä asiallisesta käyttäytymisestä työyhteisössä. Työnantajan on seurattava työntekijöidensä työkykyä ja työkyvyn vaarantuessa annettava varhaista tukea yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tämä mahdollistaa varhaisen työkyvyn tuen tarpeen havaitsemisen. Miten sopimuksen toteutumista olisi mielekästä seurata? Olisiko työajan tai työmäärän uudelleen järjestelyllä merkitystä työssä jaksamiseen? Päivi Ojanen, Psykologian lisensiaatintutkimus, Työ-ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus 2016. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Työn mielekkyys, johon työn sisällön lisäksi vaikuttavat työntekijän motivaatio, arvot ja asenteet, käydään myös keskustelussa läpi.

Next

Sairauspoissaolot

varhaisen puuttumisen malli

Työkykyä voi ja tulee johtaa. Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Parhaimmillaan ristiriidat ja konfliktit ovat viestin tuojia. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja tapaavat säännöllisesti lukion ohjaussuunnitelman mukaisesti ja käyvät läpi esille nousseet huolenaiheet. Pohdinnan apuna voi käyttää seuraava jäsennystä. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein. Varhaisen tuen toiminnassa jokainen työyhteisön jäsen on vastuullinen puuttumaan työkykyä ja työtehoa heikentäviin aiheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Next

Työkyvyn muutokset

varhaisen puuttumisen malli

Koulutukset liitetään pysyväksi osaksi henkilöstökoulutusta ja perehdytystä. Lomakkeet keskusteluun valmistautumiselle: Liite 1 työntekijä ja Liite 2 esimies Varaa rauhallinen tila, jossa voi keskustella ilman keskeytyksiä. Esimiehen ja työntekijän on hyvä sopia yhteydenpitotavasta riittävällä tarkkuudella, jotta työntekijä voi varautua jo etukäteen esimerkiksi sovittuun esimiehen puhelinsoittoon. Työyhteisön ihmissuhdeongelmia tulee tarkastella ensisijaisesti työn näkökulmasta. Varhaisella tuella on selkeitä vaikutuksia niin sairaspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä aiheutuvien kustannusten vähenemiseen kuin myös organisaation tuottamien palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen.

Next

Käytöshäiriöt

varhaisen puuttumisen malli

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Terveystalon asiantuntijoiden tuella arvioidaan ja päivitetään varhaisen työkyvyn tuen mallia organisaatiossa tunnistettujen työkykyhaasteiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on antaa työkaluja haastaviin esimiestilanteisiin, nivoa työterveyshuolto mukaan aktiivisena kumppanina työkykyjohtamiseen ja käytännön arkeen kumppanina haastavissa esimiestilanteissa. Työterveyshuolto laatii terveydentilaa koskevat lausunnot ja valmistelee kuntoutussuunnitelman yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Toimintatapaan työpaikalla työkyvyn tuessa tarvitaan johdon sitoumus ja perehdytystä niin esimiehille kuin henkilöstölle. Malli tulee laatia jokaisella työpaikalla. Keskustelusta laaditaan kirjallinen yhteenveto liite 3 , josta kopio tarvittaessa työntekijän luvalla myös työterveyshuoltoon.

Next

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto

varhaisen puuttumisen malli

Niiden ratkominen yhdessä auttaa työyhteisöä oppimaan ja kehittämään toimintaansa. Neuvottele työssä mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Opetuksen järjestämiseen liittyviä yleisiä keskusteluita voidaan käydä ilman opiskelijan lupaa vaitiolovelvollisuuden estämättä. Hän voi olla tilanteessa, jossa sovitut aikataulut eivät toistuvasti pidä ja työt eivät valmistu. Terveyteen liittyvissä työkykyyn vaikuttavissa asioissa voit aina kääntyä työterveyshuollon puoleen.

Next

Työkyvyn varhainen tuki

varhaisen puuttumisen malli

Varhaisen tuen keskustelu Esimiehen ja työntekijän varhaisen tuen keskusteluun tulee valmistautua työpaikalla sovittujen käytäntöjen mukaan. Onko työ ruumiillisesti tai henkisesti liian raskasta? Meistä jokaisella on myös velvollisuus ottaa esille itseä kuormittavat asiat. Sairauspoissaolot on aina syytä kirjata henkilöstöhallinnon rekisteriin, jotta niitä voidaan työpaikalla seurata. Kun työntekijän sairausloma pitkittyy, esimiehen ja työterveyshuollon tulee yhdessä työntekijän kanssa selvittää sairausloman vaihtoehdot ja mahdollisuudet tukea työhön paluuta. Yli 20 työntekijän työpaikalta edellytetään erillistä kirjallista toimintakäytännön kuvausta. Hän voi puuttua tilanteisiin aktiivisesti, järjestellä asioita sekä seurata työhön paluun vaiheita.

Next

Käytöshäiriöt

varhaisen puuttumisen malli

Alle 20 työntekijän työpaikoilla käytännöt kuvataan työpaikkaselvitykseen ja työterveyshuollon osuus työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Lisää aiheesta Työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen toimintamallit ja käytännöt tiivistetysti. Kysymyksiä työpaikalle Työkyvyn varhainen tuki on työhyvinvoinnin perustyötä parhaimmillaan. Niitä ovat esimerkiksi vaikeat perhetilanteet mm. Työterveyshuolto Viestejä henkilön tai työyhteisön lisääntyneestä sairastelusta, ilmapiiriongelmista tai pahoinvoinnista.

Next

Työkyvyn muutokset

varhaisen puuttumisen malli

Esimiehen tuki on tärkeä työhön paluun onnistumiselle. Seuraava kaavio kuvaa varhaisen puuttumisen prosessin etenemistä työntekijän yksityiselämään liittyvässä ongelmatilanteessa Kaavio 4. Poissaolo on perusteltu myös, mikäli sairaus pahenee työssä, eikä vaihtoehtoista työtä ole tarjolla, tai sairauden hoito edellyttää työstä poissaoloa. Tuon havaintoni, tuntemukseni tai ajatukseni ao. Olen huolissani työtoveristani tai töiden tai yhteistyön sujumisesta työpaikallani. Lähtökohtana on työkyvyn arviointi omaan työhön palaamista ajatellen. Tavoitteena on suunnitella mahdollisimman varhain myös työhön paluuta ja työhön paluun vaatimia toimenpiteitä.

Next